3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Методична служба

Методична служба Кіровоградського обласного  навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - школа мистецтв) відповідно до закону України «Про освіту», орієнтуючись на гуманізацію цілеспрямованого процесу виховання й навчання в інтересах людини, суспільства, держави, реалізуючи принципи державної політики в галузі освіти, забезпечує:

- досягнення учнем установлених державою освітніх рівнів (освітніх цензів);

- формування в закладі освітньо-виховного простору на основі пріоритету загаль­нолюдських цінностей, життя та здоров'я людини, вільного розвитку особистості; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщи­ни, родини;

- досягнення єдності загальнодержавного культурного й освітнього простору; захист і розвиток засобами освіти національних культур, регіональних культурних традицій та особливостей; відродження української культури, моральності, духовності;

- адаптацію освітньої установи до нових умов та особливостей розвит­ку учнів; побудову загальнодоступної освіти з урахуванням рівня су­часної педагогічної науки та творчої практики навчання й виховання.

 Методична служба передбачає формування й роз­виток професійних якостей учителя, вихователя, підвищен­ня їхньої професійної майстерності.

Основними умовами організації методичної діяльності, побудови адаптивної моделі методичної служби та управління нею в освітній установі є:

- чіткий розподіл повноважень, прав та обов'язків;

- максимальне врахування соціального замовлення на освітні послуги та особистісно зорієнтована побудова діяльності педагогів у різних структурах методичної служби;

- розгляд активного позитивного досвіду методичної роботи кожного члена педагогічного колективу як опорного в побудові загальної си­стеми методичної роботи, загальнодержавного, регіонального, те­риторіального досвіду й загальних тенденцій розвитку методичної роботи, теоретичних підходів, розроблених наукою.

Мета методичної служби - забезпечити дієвість системи внутрішньо-шкільного управління в організації, удосконаленні, стабілізації й розвитку всієї життєдіяльності освітньої установи, для цього:

- організовує активну участь членів педагогічного колективу освітньої установи у плануванні, розробці та реалізації програм розвитку, в інноваційних і дослідно-експериментальних процесах;

- сприяє підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителя, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування й розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію.

Для реалізації поставленої мети методична служба облкомплексу вирішує такі задачі:

- створює єдиний інформаційний простір і регулює інформаційні потоки управлінської та науково-методичної документації, концентрує цінний досвід досягнень в освітній практиці;

- забезпечує ефективну й оперативну інформацію про нові методики, технології, організацію та діагностику освітньо-виховного процесу;

- організує роботу зі створення нормативно-правової бази функціону­вання й розвитку освітньої установи;

- сприяє створенню програмно-методичного та наукового забезпечен­ня освітньо-виховного процесу, умов для впровадження й поширення позитивного педагогічного досвіду, інновацій, науково-дослідного, дослідно-експериментального та іншого видів творчої діяльності;

- забезпечує проведення діагностичних та атестаційних процедур для об'єктивного аналізу процесу розвитку й досягнутих результатів, стимулювання педагогічної творчості;

- здійснює контроль виконання Державного стандарту й освітніх програм, рівня навченості й вихованості учнів;

- керує процесами підвищення кваліфікації та безперервної освіти пе-дагогічних працівників, сприяє організації раціональної педагогічної праці, саморозвитку педагогів.

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в облкомплексі є науково-методичний центр навчального закладу.

 

Організація науково-дослідної та експериментальної роботи з інформатизації Кіровоградського облкомплексу

Організація атестації педагогічних працівників