3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Школа мистецтв

Мистецтво хореографії спрямоване на розвиток і виховання естетичного ставлення до мистецтва, музичного сприйняття, мислення, уяви, творчої активності, сприйняття краси музичного мистецтва, краси рухів, а через них краси людський почуттів і стосунків, спрямованості на збереження і створення краси у житті.

Український народ вступив у нову еру свого історичного розвитку. Разом із перспективами вільного розвитку Української держави відкрилися широкі можливості розвитку освіти, науки, культури, що вимагає докорінної перебудови процесу виховання молодого покоління. Значне місце серед культурних надбань українського народу посідають народні танці. Нині, коли Україна стала незалежною державою, створюються сприятливі умови для розвитку і відродження української народної хореографії.

Хореографічне мистецтво України широко відоме у світі. Його слава лунає на всіх континентах, несучи мільйонам глядачів свою немеркнучу красу.

Головне завдання школи мистецтв – це створення умов для підтримання  широкого інтелектуального фону навчання, формування в учнів стійкого і глибокого інтересу до знань. Навчаючи здібних і обдарованих дітей, викладачі школи мистецтв прагнуть допомогти вихованцям проявити творчу активність, розвинути свою обдарованість, знайти власний нестандартний шлях розвитку.

Систематичні заняття та зацікавленість дітей хореографією дають можливість проводити з ними велику виховну роботу, використовуючи специфічні засоби танцювального мистецтва. Ефективність навчально-виховного процесу залежить від урахування вікових та індивідуальних здібностей особистості вихованців.

У школі мистецтв на хореографічному відділені навчається більше 700 учнів з 10-річним терміном навчання. Під час навчання діти оволодівають виразними засобами танцю, знайомляться з хореографічним мистецтвом, одержують певну танцювальну підготовку, розвивають свої танцювальні і творчі здібності. Під час занять у учнів формується художній смак, підвищується культура поведінки, творча активність.

Навчально-виховний процес у школі мистецтв здійснюється на основі особистісно-орієнтовного підходу до навчання та виховання учнів, на формуванні художньо-творчої діяльності та особистісно-ціннісному ставленні до мистецтва, на організації та впровадженні ідей передового досвіду в практичну діяльність педагогічного колективу школи мистецтв. На основі державних програм складено календарно-тематичні плани кожним викладачем із дотриманням сучасних вимог та нормативних документів, які визначають та регламентують режим роботи та структуру навчального року.

Педагогічний колектив школи мистецтв працює над спрямуванням стратегії розвитку загальної мистецько-культурологічної освіти в обласному комплексі гуманітарно-естетичного профілю: 

- розуміння дитячої самодіяльної хореографічної творчості як особливої художньо-світоглядної системи, що відображає специфіку дитячого світосприймання і закономірності його становлення;


- обґрунтування чинників розвитку і вдосконалення дитячої хореографічної творчості в умовах сучасної художньої культури, яка можлива при наслідуванні традицій української народної танцювальної творчості, їх збереженні і творчій трансформації, а також у тісному зв’язку з професійним мистецтвом;


- обґрунтування багатожанровості як основної тенденції розвитку дитячої хореографічної творчості на сучасному етапі в контексті володіння мовою різних танцювальних систем, форм  жанрової спрямованості;


- проектування змісту хореографічної освіти на основі різних моделей інтеграції (предметної, міжпредметної, міжгалузевої, поліцентричної...);


- розробку педагогічних технологій особистісної орієнтації, що ґрунтуються на основі діалогічної взаємодії;


- визначення перспективних цілей, гармонізуючих соціальне й особистісне життя у хореографічному мистецтві. 

У навчальний план школи мистецтв поряд з хореографічними дисциплінами включені предмети, які дозволяють дитині більш повно реалізувати себе. З  1-го класу – рисунок, з 4-го класу – початковий курс історії хореографії та сольний спів. Викладачі цих предметів ставлять перед собою таку мету: розкриття перед підлітками широти і багатства світу мистецтв, ознайомлення дітей з різноманітними видами творчості – театрально-видовищним, художнім, музичним.


 Особливістю предмету «Початковий курс історії хореографії» є те, що він розглядає мистецтво у всьому розмаїтті вище згаданих видів, створює можливість розвитку художнього кругозору учнів, ознайомлення їх з художніми творами різних епох і напрямків, його зв’язку з суспільними рухами та активної ролі в житті людей. Під час навчання створено всі умови для знайомства учнів з шедеврами світового мистецтва, розвитку у них здатності до емоційного переживання і сприймання художніх творів.


У реалізації цих завдань велику роль відіграють бесіди про мистецтво, колективні відвідування концертів хореографічних колективів, відвідування музеїв, виставок  тощо.


У вчителів школи мистецтв є всі підстави бути задоволеними результатами своєї праці. Учні одержують ґрунтовні знання з дисциплін хореографічного циклу, уміння та навички, які дають можливість їм продовжувати освіту в комплексі гуманітарно-естетичного профілю, а далі – у вищих навчальних закладах країни.