Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Cтруктура науково-методичної роботи комплексу

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Cтруктура науково-методичної роботи комплексу

Мета методичної служби - забезпечити дієвість системи внутрішньо-шкільного управління в організації, удосконаленні, стабілізації й розвитку всієї життєдіяльності освітньої установи, для чого:

• організувати активну участь членів педагогічного колективу освітньої установи у плануванні, розробці та реалізації програм розвитку, в інноваційних і дослідно-експериментальних процесах;

• сприяти підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителя, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування й розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію.
  Для реалізації поставленої мети методична служба облкомплексу вирішує такі задачі:

• створює єдиний інформаційний простір і регулює інформаційні потоки управлінської та науково-методичної документації, концентрує цінний досвід досягнень в освітній практиці;

• забезпечує ефективну й оперативну інформацію про нові методики, технології, організацію та діагностику освітньо-виховного процесу;

•  організує роботу зі створення нормативно-правової бази функціону­вання й розвитку освітньої установи;

• сприяє створенню програмно-методичного та наукового забезпечен­ня освітньо-виховного процесу, умов для впровадження й поширення позитивного педагогічного досвіду, інновацій, науково-дослідного, дослідно-експериментального та іншого видів творчої діяльності;

• забезпечує проведення діагностичних та атестаційних процедур для об'єктивного аналізу процесу розвитку й досягнутих результатів, стимулювання педагогічної творчості;

•  здійснює контроль виконання Державного стандарту й освітніх програм, рівня навченості й вихованості учнів;

• керує процесами підвищення кваліфікації та безперервної освіти педагогічних працівників, сприяє організації раціональної педагогічної праці, саморозвитку педагогів.
 
Педагогічний колектив гімназії працює над науково-методичною проблемою «Реалізація основних напрямів оновлення освітніх процесів в облкомплексі з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства».


Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в облкомплексі є інформацій­но-методичний центр навчального закладу.

 

Організація методичної роботи та її результативність

Методична та наукова робота педагогів відповідно до кваліфікаційної категорії