3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Творчі об`єднання педагогів

 

Творчі групи вчителів — це групи педагогів, різних за фахом, які займаються вивченням, освоєн­ням, упровадженням якоїсь однієї за­гальної проблеми колег-однодумців.

Мета створення:  об'єднання педагогів-дослідників.

Зміст:

•  вивчення відповідної проблеми, висунення гі­потези;

• апробування ідеї у практичній діяльності. (Щоденник експерименту, інновації);

•  запис результатів, аналізів контрольних, пере­вірних зрізів;

• порівняння знань і вмінь із попередніми, з ви­могами програм, із тими, що очікуються за гіпоте­зою;

•  параметри, за якими фіксуються зміни в учнів.


Напрями роботи


1. Навчальна робота:

•  реалізація системного підходу до пізнання;

• створення психолого-педагогічних конструк­цій навчального процесу (мета, типи зв'язків, ре­зультат, прогнозування і конструювання навчального процесу).

2 Методична робота:

•  консультації за розробленою тематикою;

•  розробка методичної документації (програм, конспектів уроків, занять, навчальних посібників, рекомендацій тощо);

•  розробка і практичне використання в навчаль­ному процесі активних форм навчання, тренінгів, «мозкових штурмів», дискусій, дебатів тощо;

• організація реферативно-дослідницької робо­ти вчителів (вивчення, аналіз психолого-педагогічної літератури).

3. Науково-дослідницька робота:

• робота над експериментом;

•  індивідуалізація й диференціація навчання;

•  сучасні технології навчання;

•  діагностика діяльності вчителя і учня;

•  збагачення психолого-педагогічними знаннями;

•  краєзнавство.

4. Пропаганда науково-практичних результатів:

•   проведення семінарів учителів, які творчо пра­цюють;

•   організація виставок методичних знахідок;

•   створення інформаційних бюлетенів із науко­во-практичної діяльності.

  Школа молодого вчителя
 

 
Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці в педагогічному й учнівському колективах.
                                                                                       В. Сухомлинський
 
Формування вчителя як творчої особистості, здатної до створення якісно нового, значущого для практичної педагогічної діяльності - одне з найважливіших завдань сучасної науки і практики.
 
 

 


 

 

Загальні положення

1. Школа молодого педагога є структурним підрозділом науково-методичної служби гімназії.

2. В школу молодого вчителя зараховуються учителі, які мають педагогічний стаж до 3 років.

3. Керівництво школою молодого вчителя здійснює керівник.

4. Загальний контроль за роботою школи молодого педагога здійснює заступники директора з НВР та НМР.

5. Уся діяльність школи молодого педагога здійснюється на основі педагогічного аналізу, плануванням роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з Програмою розвитку гімназії.


Основна мета діяльності школи молодого педагога


1. Навчати молодих вчителів застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у ВНЗ, в конкретній практичній роботі.


2. Вивчати передовий педагогічний досвід.


3. Засвоїти різноманітні методи навчання.


4. Вчитися впроваджувати нетрадиційні форми та методи навчання.


5. Засвоїти різноманітні методи навчання.


6. Знайомитися з новими технологіями в педагогіці.

 

Основні завдання і зміст роботи школи молодого педагога

1. Створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності.


2. Проведення заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення передового педагогічного досвіду.


3. Апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.