» Творчі об`єднання педагогів

3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
3D подорож
 
 
 

Творчі об`єднання педагогів

 

Творчі групи вчителів — це групи педагогів, різних за фахом, які займаються вивченням, освоєн­ням, упровадженням якоїсь однієї за­гальної проблеми колег-однодумців.

Мета створення:  об'єднання педагогів-дослідників.

Зміст:

•  вивчення відповідної проблеми, висунення гі­потези;

• апробування ідеї у практичній діяльності. (Щоденник експерименту, інновації);

•  запис результатів, аналізів контрольних, пере­вірних зрізів;

• порівняння знань і вмінь із попередніми, з ви­могами програм, із тими, що очікуються за гіпоте­зою;

•  параметри, за якими фіксуються зміни в учнів.


Напрями роботи


1. Навчальна робота:

•  реалізація системного підходу до пізнання;

• створення психолого-педагогічних конструк­цій навчального процесу (мета, типи зв'язків, ре­зультат, прогнозування і конструювання навчального процесу).

2 Методична робота:

•  консультації за розробленою тематикою;

•  розробка методичної документації (програм, конспектів уроків, занять, навчальних посібників, рекомендацій тощо);

•  розробка і практичне використання в навчаль­ному процесі активних форм навчання, тренінгів, «мозкових штурмів», дискусій, дебатів тощо;

• організація реферативно-дослідницької робо­ти вчителів (вивчення, аналіз психолого-педагогічної літератури).

3. Науково-дослідницька робота:

• робота над експериментом;

•  індивідуалізація й диференціація навчання;

•  сучасні технології навчання;

•  діагностика діяльності вчителя і учня;

•  збагачення психолого-педагогічними знаннями;

•  краєзнавство.

4. Пропаганда науково-практичних результатів:

•   проведення семінарів учителів, які творчо пра­цюють;

•   організація виставок методичних знахідок;

•   створення інформаційних бюлетенів із науко­во-практичної діяльності.

 

План роботи творчої групи вчителів природничо-математичного циклу "Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальну та дослідницьку роботу учнів на основі компетентнісно-зорієнтованого підходу для підвищення результативності та якості навчальної роботи" (2013-2014 н.р.)

План роботи творчої групи "Використання мультимедійних засобів навчання при викладанні природничих дисциплін" (2013-2014 н.р.) Школа молодого вчителя
 

 
 Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці в педагогічному й учнівському колективах.
                                                                                       В. Сухомлинський
 
Формування вчителя як творчої особистості, здатної до створення якісно нового, значущого для практичної педагогічної діяльності - одне з найважливіших завдань сучасної науки і практики.
 
 

 

 

 

Загальні положення

1. Школа молодого педагога є структурним підрозділом науково-методичної служби гімназії.

2. В школу молодого вчителя зараховуються учителі, які мають педагогічний стаж до 3 років.

3. Керівництво школою молодого вчителя здійснює керівник.

4. Загальний контроль за роботою школи молодого педагога здійснює заступники директора з НВР та НМР.

5. Уся діяльність школи молодого педагога здійснюється на основі педагогічного аналізу, плануванням роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з Програмою розвитку гімназії.


Основна мета діяльності школи молодого педагога

1. Навчати молодих вчителів застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у ВНЗ, в конкретній практичній роботі.

2. Вивчати передовий педагогічний досвід.

3. Засвоїти різноманітні методи навчання.

4. Вчитися впроваджувати нетрадиційні форми та методи навчання.

5. Засвоїти різноманітні методи навчання.

6. Знайомитися з новими технологіями в педагогіці.

 

Основні завдання і зміст роботи школи молодого педагога

1. Створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності.

2. Проведення заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення передового педагогічного досвіду.

3. Апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.

 

Склад школи молодого вчителя
  

 Молодий спеціаліст

 Наставник

Шевченко А.О.

вчитель фізичної культури

Шевченко О.В.

вчитель фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту

Боровиков В.В.

вихователь

Кондакова А.О.

вихователь, спеціаліст І категорії

Кузютічев С.Г.

вихователь

Подгорна Н.А.

вихователь-методист, відмінник освіти України

Корніченко І.С.

вихователь

Берлін О.А.

вихователь вищої категорії

Михненко І.М.

педагог-організатор

Тимофєєва Т.Б.

педагог-організатор,  спеціаліст вищої категорії


План роботи школи молодого вчителя на 2013-2014 н.р.